Hỗ trợ sinh viên

THÔNG BÁO V/V TIẾP NHẬN HỒ SƠ XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023