Hỗ trợ sinh viên

Hướng dẫn sinh viên sử dụng hệ thống đăng ký thủ tục hành chính Online

Hướng dẫn sinh viên sử dụng hệ thống đăng ký thủ tục hành chính online https://sv.nuce.edu.vn/Login