THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT CHỌN CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SILKROAD HÀ NỘI

Căn cứ Thông báo Chương trình học bổng sinh viên lần thứ nhất của Công ty Cổ phần SILKROAD Hà Nội, Phòng CTCT&QLSV xin thông báo tới các Khoa, Ban về chương trình học bổng như sau: