Tin tức

Thông báo V/v xét chọn nhận Giải thưởng KOVA

Căn cứ Thông báo Giải thưởng KOVA năm 2022 của Uỷ ban Giải thưởng KOVA, phòng Công tác chính trị & Quản lý sinh viên xin thông báo về Giải thưởng KOVA như sau:

* Thông tin đầy đủ hồ sơ có thể download tại: 

- Học bổng nghị lực: https://www.kovaprize.com/hoc-bong-nghi-luc

- Học bổng triển vọng: https://www.kovaprize.com/hang-muc-trien-vong