THÔNG BÁO V/V TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

Triển khai công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ I năm học 2023 - 2024 từ K64 - K68; LT18-19 thực hiện như sau: