THÔNG BÁO V/V MỞ ĐỢT CẬP NHẬT THÔNG TIN SINH VIÊN NĂM HỌC 2023-2024